Mgr. Mária Poľašková


Typy krajín - vegetačné pásma

Vegetačné čiže rastlinné pásma v Európe určuje charakter podnebia, ktoré významne ovplyvňuje rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Vytvára sa pásmovitosť typov krajín s rastúcou geografickou šírkou, ako aj vegetačná stupňovitosť spôsobená zmenou nadmorskej výšky. Výrazný vplyv na formovanie krajiny má aj človek, ktorý pôvodnú krajinu pretvoril na kultúrnu.
1. Polárna pustatina - sa rozkladá v najsevernejších častiach Európy na ostrovoch v Severnom ľadovom oceáne. Tieto oblasti sú počas celého roka zaľadnené. Striedajú sa tu obdobia, ktoré voláme polárny deň (slnko nezapadne niekoľko týždňov, mesiacov) a polárna noc (úplná tma trvá tiež niekoľko týždňov, mesiacov). Žije tu polárny medveď, polárna líška, tuleň...
2. Tundry - pokrývajú úzky pás pobrežia Severného ľadového oceána v Rusku, na Škandinávskom polostrove a ostrove Island. Tundru tvoria porasty machov, lišajníkov, trávy. Je to krajina bez stromov. Vyrastú len len nenáročné byliny, zakrpatené stromky a kroviny. Žijú tu stáda sobov.
3. Tajga - rozkladá sa južnejšie pod tundrou. Je to rozsiahle  pásmo ihličnatých lesov. Prevládajú smreky, borovice, smrekovce. Z listnatých sa  občas vyskytuje breza. Prevládajúce pôdy sa volajú podzoly a sú málo úrodné a počas väčšiny roka zamrznuté. Žijú tu medvede, vlci.
4. Zmiešané a listnaté lesy - zaberajú najrozsiahlejšiu plochu Európy. Tvorené sú najmä bukom, hrabom, jedľou  a dubom. Pôdy sú menej úrodné hnedé lesné - voláme ich kambizeme. Žije tu jeleň, rys, diviak. Veľká časť týchto lesov bola však premenená človekom na kultúrnu krajinu. Vyrástli tu najväčšie európske mestá.
5. Lesostepi a stepi - vytvorili sa na miestach s menším množstvom zrážok. Vyskyrujú sa hlavne v Maďarsku na Ukrajine, Rusku a Kazachstane. Je tu málo stromov. Je to hlavne trávnatá krajina s najúrodnejšou pôdou, ktorú voláme černozem. Preto je krajina premenená na poľnohospodársku pôdu, kde sa pestuje hlavne pšenica. Žijú tu hraboše, bažanty, kone, zajace...
6. Púšte a polopúšte mierneho pásma - táto krajina sa vyskytuje v Európe len okrajovo v najsuchších oblastiach okolo Kaspického mora alebo na Pyrenejskom polostrove.
7. Subtropické listnaté a stálozelené lesy - rastú v okolí Stredozemného a Čierneho mora. Na Pyrenejskom, Apeninskom, Balkánskom polostrove a ostrovoch v mori. Lesy človek vyťažil a premenil na pasienky. Rastú tu oleandre, citrusy, pínie, vavríny, dub korkový... Žije tu daniel, koza divá, ovca divá. Oblasti sú využívané hlavne na rekreáciu, pobyty pri mori. Pôda je škoricová.